Navigace

Obsah

Potvrzená informace: od 10. 5.2021 bude nařízením vlády povolena v Olomuckém kraji rotační výuka žáků 2. stupně. V pondělí 10. května nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2., 3., 6. a 8. ročníku. Žáci 4., 5., 7. a 9. ročníku budou mít distanční výuku. Testování žáků na 1. stupni bude probíhat 1x týdně, žáci 2. stupně se testují 2x týdně. Rodič má právo vybavit své dítě jiným typem testu, než žáci dostávají ve škole. Test musí být schválený Ministerstvem zdravotnicví a vlastní testování musí proběhnout ve škole. Podmínkou prezenční výuky zůstává použití ochrany dýchacích cest. Žáci nemusí mít respirátor, stačí jim lékařská rouška.

Žáci 2. stupně se dostaví do školy pokud možno v 7.30, kdy začne jejich testování.

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným prohlášením jejich zákonného zástupce, že ve škole absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do aplikace elektronické žákovské knížky a v menu Ostatní moduly – COVID-19 vybrat čestné prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně.

Pokud má rodič na škole více dětí, stačí si jen dítě před generováním čestného prohlášení vybrat v levé části obrazovky.

 

Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2021-2022 najdete ke stažení v sekci Dokumenty

 

Informace o organizaci výuky od  3. 5. 2021

aktualizace 30.4. 8:40

 

V pondělí 3. 5 . nastoupí k prezenční výuce žáci 4. a 5. třídy. Žáci 1., 2. a 3. třídy budou mít distanční výuku. Žáci druhého stupně mají distanční výuku.

Skupina pro děti rodičů vybraných profesí bude pracovat tak jako v minulém týdnu - ráno děti budou přicházet do hlavní budovy od 7.00, odpoledne se přesunou na hasičskou zbrojnici.

Žáci, kteří chodí na obědy a budou na prezenční výuce je mají přihlášeny. Žáci na distanční výuce mohou obědy odebírat za dotovanou cenu do jídlonosičů.

 

Informace o organizaci výuky od  12. 4. 2021

aktualizace 19.4. 12:10

 

V pondělí 26. 4 . nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2., a 3. třídy. Žáci 4. a 5. třídy budou mít distanční výuku. Ranní družina pro žáky 1. třídy je k dispozici každý den v týdnu. Žáci, kteří chodili na obědy v minulém týdnu je budou mít přihlášeny.

 

Informace pro rodiče žáků druhé a třetí třídy. V možnostech školy není z hlediska splnění všech epidemiologických nařízení zajistit plnohodnotnou ranní družinu pro všechny tři ročníky. Přednost dostali žáci první třídy. V příštím týdnu bychom chtěli zajistit dohled nad žáky druhé a třetí třídy v době před začátkem vyučování. V plánu máme zajistit dohled nad žáky od 6.45, pro druháky na hasičské zbrojnici, pro třeťáky v jejich třídě na hlavní školní budově. Potřebujme vědět, jestli byste této možnosti využili. Pokud by Vaše dítě mělo do školy docházet dříve, zašlete nám tuto informaci emailem. Uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte, třídu a čas, ve který by do školy docházelo.

 

Informace o testování žáků 5. a  9. třídy, kteří budou vykonávat jednotnou přijímací zkoušku najdete v sekci dokumenty/

 

 

V pondělí 12. 4 . nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2., a 3. třídy. Podmínkou účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Žáci si chrání dýchací cesty buď respirátorem FFP2 či KN95 nebo zdravotnickou rouškou dle ČSN EN 14683+AC.

Pokud se žák testování nezúčastní, zůstává doma, absence se mu počítá jako omluvená, ale škola pro něj neorganizuje distanční vzdělávání, podpoří ho jiným způsobem tak, jako by byl nemocný (zadání úkolů na domácí práci, popřípadě konzultace).

Testování se nemusí účastnit žák, který doloží formou lékařského potvrzení, že prodělal nemoc covid a od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní nebo žák, který prodělal očkování a od podání poslední očkovací dávky uběhlo alespoň 14 dní. Pokud se vás některá z těchto variant týká, předejte patřičné potvrzení třídní učitelce.

 

Pokud se v kolektivu vyskytne pozitivně testovaný žák v pondělí, odchází domů pouze tento žák, ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

Pokud se pozitivně testovaný žák vyskytně ve čtvrtek, odchází domů všichni žáci.

Školní družina může probíhat pouze v homogenních skupinách, nesmí se míchat žáci různých tříd. Počítáme s tím, že odpolední družina bude k dispozici. O organizaci případné ranní družiny vás budeme dále informovat.

Žáci, kteří chodili před uzavřením škol na obědy je mají automaticky přihlášeny a mohou jej sníst ve školní jídelně. Ostatní žáci si v případě zájmu musí obědy přihlásit u vedoucí školní kuchyně

 

 

Zápis info

 

 

 

 

 

ZŠ Dlouhá Loučka přijme pracovníka/pracovnici na místo učitel/učitelka 1. stupně ZŠ od 1. 9. 2021.

Požadujeme splněné kvalifikační předpoklady (vysokoškolské studium v daném oboru), kreativní přístup k výuce, dobré komunikační vlastnosti, schopnost zapojit se do práce v kolektivu.

Žádosti zasílejte na email: skola@dlouhaloucka.cz

 

 

 

 

Ve čtvrtek 28. ledna obdrží žáci 1. a 2. třídy výpis z vysvědčení. Jejich rodiče převzetí výpisu potvrdí do žákovské knížky či deníčku zápisem "Viděli jsme výpis z vysvědčení" s podpisem. Výpis z vysvědčení se škole nevrací.

Žákům 3. - 9. třídy bude výpis z vysvědčení zaslán na jejich školní emailovou adresu. Žák s výpisem seznámí rodiče. Dle metodického pokynu MŠMT žádáme rodiče o potvrzení následujícím způsobem: Rodič napíše do žákovské knížky: "Seznámil(i) jsem se s výpisem vysvědčení" a připojí podpis. Zápis potom ofotí a fotografii pošle na email nebo mobil třídního učitele svého dítěte. Originál výpisu vysvědčení děti obdrží po otevření škol k prezenční výuce do 3 dnů od nástupu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny - distanční výuka nebude probíhat.

 

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

 

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

 

Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn v sekci Naše škola- Výuka.

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat distančním způsobem podobně jako běžná výuka.

V době distanční výuky nebudou probíhat zájmové kroužky - kroužek deskových her, doučování a badatelský kroužek.

 

Pro rodiče je vstup do vnitřních prostor zakázán. Žádáme je tímto, aby do školy sami nevstupovali, zazvonili u dveří a vyčkali, až pro ně přijde některý ze zaměstnanců.

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

 

V novém školním roce i nadále trvají zvýšená hygienická opatření. Při vstupu do budovy a do jídelny mají žáci k dispozici bezkontaktní dávkovače s desinfekcí. Úklid prostor probíhá za použití virucidních prostředků. Několikrát denně se desinfekčním roztokem ošetřují kliky, madla schodů a vypínače. Ve třídách probíhá pravidelné větrání.

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškou, kterou budou mít žáci v aktovce a použijí ji při výskytu příznaků respirační choroby. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respirační choroby již doma, neposílejte ho do školy. Chráníte tak zdraví jeho spolužáků i ostatních zaměstnanců školy.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.