Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Školní poradenské pracoviště je zaměřeno na následující aktivity:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevence rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

 

Personální složení školního poradenského pracoviště:

Mgr. Leopold Kropáč - ředitel školy

Mgr. Marcela Plháková - výchovná poradkyně

Mgr. Alena Dušková - školní metodik prevence

Mgr. Michaela Vohralíková - školní speciální pedagog

Jednání se vždy účastní i třídní učitel dané třídy.
 
Členové školního poradenského pracoviště se scházejí v případě potřeby a řeší stávající problémy.
 
Rodiče mohou podávat podněty školnímu poradenskému pracovišti telefonicky, emailem či písemně.