Navigace

Obsah

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DLOUHÁ LOUČKA

příspěvková organizace, Šumvaldská 220, okr. Olomouc, PSČ 783 86, tel. 585 000 401

č.ú. ČSOB 181 292 451 / 0300       IČ: 731 84 608     DIČ: CZ 731 84 608             email: skola@dlouhaloucka.cz

 

Ředitel Základní školy v Dlouhé Loučce oznamuje rodičům,

že formální zápis dětí do 1. třídy

pro školní rok 2020/2021
se uskuteční

 

od středy 1. dubna 2020 do čtvrtka 30. dubna 2020 

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Rodiče si stáhnou z internetových stránek školy na adrese  www.skoladl.cz/dokumenty/zapis-do-1-tridy/ příslušné tiskopisy, vyplní je a jedním z možných způsobů doručí do školy. Tiskopisy budou v nejnutnějších případech k dispozici také v kanceláři školy či v ředitelně.

 

Pro zápis žáka do 1. třídy stáhněte a vyplňte tyto dokumenty: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, souhlas se zpracováním citlivých údajů a připravte si prostou kopii rodného listu dítěte.

 

Pro odklad povinné školní docházky stáhněte a vyplňte: Žádost o odklad, přílohu k žádosti o odklad, kterou necháte potvrdit lékařem nebo klinickým psychologem a přiložte doporučení školského poradenského zařízení. Pokud nebudete mít doporučení ŠPZ nebo potvrzenou přílohu lékařem, zašlete ve vypsaném termínu pouze žádost o odklad, správní řízení se pak musí přerušit do doby získání všech potřebných podkladů.

 

Způsoby doručení dokumentů:

1) datovou schránkou do datové schránky školy ID: k54mkrh

2) emailem ve formátu pdf opatřeným elektronickými podpisy

3) poštou

4) vhozením dokumentů v zalepené obálce do poštovní schránky na žluté bráně hlavní školní budovy, emailem obdržíte potvrzení o převzetí žádosti

5) osobně v kanceláři školy či v ředitelně

 

V Dlouhé Loučce 23. 3. 2020                                                               Mgr. Leopold Kropáč

 

 Informace o zápisu můžete stáhnout zde

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

V rámci tohoto opatření se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

(Celé znění mimořádného opatření si můžete stáhnou v sekci Dokumenty.)

 

ZŠ Dlouhá Loučka bude tedy pro žáky od středy 11. 3. 2020 do odvolání rizikové situace pro žáky uzavřena.

 

Obědy mají žáci od středy 11. 3. 2020 odhlášeny.    Pro cizí strávníky školní kuchyně i nadále obědy vaří.

 

Samostatná práce bude žákům zadávána na školních internetových stránkách v sekci Naše škola/Výuka.

 

Rodiče žáků do 10 let si mohou podat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopisy této žádosti jsou ke stažení na www.skoladl.cz/dokumenty. Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Škola potvrdí pouze v části A vyplněný tiskopis. Potvzení Vám můžeme vydávat již nyní v kanceláři ředitele školy nebo účetní školy. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

 

Další informace o provozu škol můžete sledovat ve sdělovacích prostředcích a dále budou zveřejněny zde na stránkách školy, popř. v obecním rozhlase.

 

                                                                                                                                              Mgr. Leopold Kropáč

                                                                                                                                                                                                    ředitel školy

 

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.