Navigace

Obsah

Informace o organizaci výuky od  12. 4. 2021

aktualizace 16.4. 15:00

 

Zde budeme postupně uveřejňovat informace o návratu k prezenční výuce

Jako první se můžete seznámit s informačním letákem MŠMT pro rodiče, který vysvětluje průběh testování žáků antigenní testy: dokumenty.

 

Informace o testování žáků 5. a  9. třídy, kteří budou vykonávat jednotnou přijímací zkoušku najdete v sekci dokumenty/

 

V týdnu od 19. do 23. 4. budou k prezenční výuce docházet žáci 4. a 5. třídy. Źáci 1., 2. a 3. třídy zůstávají doma na distanční výuce. Školní družina bude zajištěna pro žáky 4. třídy a pro děti rodičů vybraných profesí.

POZOR

V pondělí 19.4. nebude z důvodu prvního testování ranní družina pro 4. třídu, děti přijdou na 7.30 a ve 2 skupinách proběhne testování.

V dalších dnech již ranní družina pro čtvrťáky bude fungovat.

Děti rodičů vybraných profesí mohou přicházet do školy od 7.00, odpoledne bude možno děti vyzvednout s největší pravděpodobností na hasičské zbrojnici nebo na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Přesnou informaci zveřejníme zde na stránkách nejpozději v pondělí v poledne.

POZOR!

 

Informace o skupině dětí pro zaměstnance vybraných profesí - škola má za povinnosti umožnit pobyt ve škole dětem zaměstnanců vybraných profesí (zdravotnictví, IZS, pedagogové) i v  době distanční výuky. Děti těchto zaměstnanců dostanou zítra ve škole přihlášku do této skupiny. Pokud do dané skupiny zaměstnanců patříte, a dítě by přihlášku nepřineslo, kontaktuje nás telefonem nebo emailem. Účast ve skupině není povinná, pokud rodiče mají možnost, jak zajistit pro své dítě dohled, nemusí ji využít. Plánujeme provoz této skupiny od 7:30 - 16:00. Pokud by rodičům čas zahájení provozu skupiny nevyhovoval, napište emailem, jaký čas zahájení provozu této skupiny by vám vyhovoval více. Děti v této skupině musí být 2x týdně testovány na přítomnost koronaviru, stravu budou odebírat ve školní jídelně. Podrobnější informace potom naleznete na výše zmíněné přihlášce.

V pondělí 12. 4 . nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2., a 3. třídy. Podmínkou účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Žáci si chrání dýchací cesty buď respirátorem FFP2 či KN95 nebo zdravotnickou rouškou dle ČSN EN 14683+AC.

Pokud se žák testování nezúčastní, zůstává doma, absence se mu počítá jako omluvená, ale škola pro něj neorganizuje distanční vzdělávání, podpoří ho jiným způsobem tak, jako by byl nemocný (zadání úkolů na domácí práci, popřípadě konzultace).

Testování se nemusí účastnit žák, který doloží formou lékařského potvrzení, že prodělal nemoc covid a od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní nebo žák, který prodělal očkování a od podání poslední očkovací dávky uběhlo alespoň 14 dní. Pokud se vás některá z těchto variant týká, předejte patřičné potvrzení třídní učitelce.

 

Testovat budeme pomocí testů Singclean, video s postupem testování si můžete prohlédnout na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole a připravit tak své dítě dopředu na testování.

 

Pokud se v kolektivu vyskytne pozitivně testovaný žák v pondělí, odchází domů pouze tento žák, ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

Pokud se pozitivně testovaný žák vyskytně ve čtvrtek, odchází domů všichni žáci.

Žádáme Vás, abyste zkontrolovali a aktualizovali své kontaktní údaje v žákovské knížce či deníčku dítěte, abychom Vás mohli v případě pozitivního testu kontaktovat.

Pokud by pozitivně testované dítě mělo odejít ze školy samo, je třeba do žákovské knížky nebo do deníčku napsat písemný souhlas s tímto postupem.

Školní družina může probíhat pouze v homogenních skupinách, nesmí se míchat žáci různých tříd. Počítáme s tím, že odpolední družina bude k dispozici. O organizaci případné ranní družiny vás budeme dále informovat. Jisté je, že z důvodu přípravy testování ranní družina v ponděli 12.4. nebude.

Žáci, kteří chodili před uzavřením škol na obědy je mají automaticky přihlášeny a mohou jej sníst ve školní jídelně. Ostatní žáci si v případě zájmu musí obědy přihlásit u vedoucí školní kuchyně

Organizace školní družiny - z personálně technických důvodů bude ranní družina fungovat pouze pro žáky 1. třídy v úterý, ve středu a v pátek. V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování žáků, ranní družina zatím nebude. Odpolední družina bude probíhat podle běžného rozpisu v homogenních skupinách (po třídách).

 

Zápis info

 

 

Informace o organizaci výuky ve dnech 29. 3. až 11. 4. 2021

 

Dle nařízení vlády bude v tomto termínu škola pro žáky uzavřena. Všichni žáci se budou účastnit distanční výuky. Rozvrh videokonferencí a organizace distanční výuky budou zveřejněny na stránkách jednotlivých tříd.

Povolena zůstává osobní přítomnost žáků při individuálních konzultacích.

Žáci na distanční výuce si mohou odebírat stravu ze školní kuchyně za dotovanou cenu do jídlonosičů.

 

ZŠ Dlouhá Loučka přijme pracovníka/pracovnici na místo učitel/učitelka 1. stupně ZŠ od 1. 9. 2021.

Požadujeme splněné kvalifikační předpoklady (vysokoškolské studium v daném oboru), kreativní přístup k výuce, dobré komunikační vlastnosti, schopnost zapojit se do práce v kolektivu.

Žádosti zasílejte na email: skola@dlouhaloucka.cz

 

 

 

 

Ve čtvrtek 28. ledna obdrží žáci 1. a 2. třídy výpis z vysvědčení. Jejich rodiče převzetí výpisu potvrdí do žákovské knížky či deníčku zápisem "Viděli jsme výpis z vysvědčení" s podpisem. Výpis z vysvědčení se škole nevrací.

Žákům 3. - 9. třídy bude výpis z vysvědčení zaslán na jejich školní emailovou adresu. Žák s výpisem seznámí rodiče. Dle metodického pokynu MŠMT žádáme rodiče o potvrzení následujícím způsobem: Rodič napíše do žákovské knížky: "Seznámil(i) jsem se s výpisem vysvědčení" a připojí podpis. Zápis potom ofotí a fotografii pošle na email nebo mobil třídního učitele svého dítěte. Originál výpisu vysvědčení děti obdrží po otevření škol k prezenční výuce do 3 dnů od nástupu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny - distanční výuka nebude probíhat.

 

 

Informace o organizaci výuky ve dnech 4. až 8. 1. 2021

 

Výuka v 1. týdnu roku 2021 bude probíhat podle opatření určených pro 5. stupeň systému PES.

K prezenční výuce budou do školy docházet žáci 1. a 2. třídy. Průběh všech činností ve škole bude probíhat za dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, časté větrání či pobyt venku).

Žáci vyšších ročníků mají v tomto týdnu nařízeno distanční vzdělávání. Rozvrh videokonferencí je zveřejněn v stránkách školy v sekci Výuka na stránce dané třídy.

Činnost školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách, zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. třídu. Ranní družina bude k dispozici pouze pro žáky 1. třídy.

Žáci 1. a 2. třídy mají zajištěny obědy ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášeny. Mohou ovšem odebírat obědy za dotovanou cenu do jídlonosičů. K tomuto odběru je nutno se přihlásit u vedoucí školní jídelny.

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

 

Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn v sekci Naše škola- Výuka.

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat distančním způsobem podobně jako běžná výuka.

V době distanční výuky nebudou probíhat zájmové kroužky - kroužek deskových her, doučování a badatelský kroužek.

 

Pro rodiče je vstup do vnitřních prostor zakázán. Žádáme je tímto, aby do školy sami nevstupovali, zazvonili u dveří a vyčkali, až pro ně přijde některý ze zaměstnanců.

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

 

V novém školním roce i nadále trvají zvýšená hygienická opatření. Při vstupu do budovy a do jídelny mají žáci k dispozici bezkontaktní dávkovače s desinfekcí. Úklid prostor probíhá za použití virucidních prostředků. Několikrát denně se desinfekčním roztokem ošetřují kliky, madla schodů a vypínače. Ve třídách probíhá pravidelné větrání.

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškou, kterou budou mít žáci v aktovce a použijí ji při výskytu příznaků respirační choroby. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respirační choroby již doma, neposílejte ho do školy. Chráníte tak zdraví jeho spolužáků i ostatních zaměstnanců školy.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.